Personvernerklæring for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

1. Innledning

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, Postboks 233 Sentrum, 0103 Oslo, er behandlingsansvarlig for registering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet som er å tildele midler til norsk-tyske prosjekter, årlig utdeling av den norsk-tyske Willy Brandt-prisen samt gjennomføring av egne arrangementer i Norge og Tyskland.

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger.

Stiftelsen er opptatt av personvernet til personer hvor Stiftelsen har registrert personopplysninger, og dette kan være:

• Styremedlemmer
• Ansatte
• Kontaktpersoner hos organisasjoner som søker om støtte til prosjekter
• Personer eller grupper som utpekes som mottakere av Willy Brandt-prisen
• Kontaktpersoner hos stiftelsens sponsorer
• Kontaktpersoner hos stiftelsens leverandører og samarbeidspartnere

For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer.

2. Formålet med behandlingen

For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger kun til følgende formål:

• å påse at søker og søknaden er i tråd med stiftelsens formål
• å kunne kontakte personer som har søkt støtte fra stiftelsen
• å oppfylle regnskapslovens krav om oppbevaring av informasjon om egen virksomhet

(1) Utdeling av midler til støtte for prosjekter
(2) Drift av stiftelsen (ansatte, styre- og rådsmedlemmer, sponsorer)
(3) Leverandører/partnere til stiftelsens prosjekter og aktiviteter

3. Hvilke personopplysninger behandles

Kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre formålet og virksomheten.

For søknader om støtte/stipend innhentes og oppbevares kontaktinformasjon som e-postadresser og telefonnummer, samt kontonummer. For søknader om prosjektstøtte fra lag og organisasjoner innhentes og oppbevares navn og kontaktinformasjon for de oppgitte kontaktpersoner.

4. Behandlingsgrunnlag

Stiftelsen har ifølge personopplysningsloven rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre formålet.

Stiftelsen mottar samtykke fra personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, gjennom å oppfylle avtaler med personen, eller en konkret aksept fra personen, basert på Stiftelsens vilkår for samhandling.

5. Sikkerhet

Stiftelsen vil kontinuerlig påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekte.

6. Personopplysninger til tredjeparter

Stiftelsen kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet.

Stiftelsen inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Stiftelsen.

7. Rettigheter / innsyn

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og kreve retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot bruken av dem.

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan be om dataportabilitet, det vil si at personopplysninger registrert hos Stiftelsen kan overføres til en tredjemann.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Stiftelsen har lagret kan sendes til:

på norsk: info@willy-brandt-stiftelsen.no
på tysk: info@willy-brandt-stiftung.de

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Stiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.

8. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, deri opptatt utarbeidelsen av historiske oversikter som viser hvilke områder stiftelsens over tid har vært opptatt av å støtte og utvikle, med mindre Stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene.

9. Frivillighet

Det er frivillig å registrere seg som bruker og å søke støtte fra Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Dersom man ikke ønsker å oppgi opplysninger som kreves for behandlingen av søknaden, vil det medføre at søknaden vurderes som ufullstendig og ikke behandles.

10. Homepage / cookies

Stiftelsens nettside (http://willy-brandt-stiftelsen.no/) bruker kun cookies (informasjonskapsler) for visningsspråk (altså om siden vises på tysk eller norsk). Nettsiden inneholder ingen cookies som lagrer tracking- eller besøkerinformasjon.

Fastsatt av styret i Stiftelsen, i Berlin 1. april 2019.